Psycholog

Szkolny psycholog, oferuje pomoc psychologiczną dzieciom i rodzicom.

Pomoc psychologa obejmuje:

Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze
Celem tych zajęć jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów mających trudności w uczeniu się w zakresie kluczowych kompetencji, takich jak matematyka czy zajęcia językowe. Pomoc udzielana uczniom zwiększa szanse sukcesu w obszarach, w ramach których odbywają się zajęcia.

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
Głównymi odbiorcami tych zajęć są uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (np. dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). W trakcie spotkań uczniowie uczą się jak przezwyciężać trudności, poprzez powtarzanie i ćwiczenie procesów pamięci oraz innych funkcji poznawczych, a także skupianie na posiadanych zasobach.

Porady i konsultacje
Szkolny psycholog oferuje wsparcie zarówno uczniom, jak i rodzicom. Konsultacje to indywidualna forma wsparcia w sferach rozwoju społecznego i edukacyjnego; w procesie wychowawczym oraz pomoc w wyborze ścieżki zawodowej.

Warsztaty dla rodziców
Szkolny psycholog prowadzi także warsztaty tematyczne dla rodziców. Każdy warsztat zbudowany został na podstawie unikalnej filozofii IB, której zastosowanie możliwe jest w przypadku jakiegokolwiek wyzwania wychowawczego. Warsztaty oferują holistyczne postrzeganie problemów i skupiają się na wielu różnorodnych aspektach. Dotyczą one zarówno na sfery behawioralnej i uwarunkowań temperamentalnych dzieci, przestrzegania zasad i zachowaniu dyscypliny oraz nawiązywaniu i wzmacnianiu relacji z dziećmi.

Oto lista warsztatów zorganizowanych w ubiegłym roku:
 

– “Ekranowe” uzależnienia.

– Kij czy marchewka? Jak motywować dzieci do nauki?

– Kto nosi szkolny plecak, czyli rzecz o samodzielności.

– W poszukiwaniu emocji- jak je rozpoznawać i kontrolować.

– Jak byc dobrym rodzicem- wprowadzenie do pozytywnej dyscypliny.

 

Robert Stube

robert.stube@isop.pl