Rekrutacja

Cieszymy się, że rozważacie Państwo złożenie podania o przyjęcie do International School of Poznan. Zapraszamy wszystkich rodziców, którzy popierają naszą filozofię edukacji.
Wszystkie informacje związane z przyjęciem znajdą Państwo na tej stronie, jednak z przyjemnością odbierzemy telefon lub przyjmiemy Państwa w naszej szkole po uprzednim zawiadomieniu.

Agnieszka Hibner

Rekrutacja MS, HS, DP

Patrycja Brodziak

Rekrutacja PYP

Pracownicy działu rekrutacji

Można się z nami skontaktować w godzinach pracy Szkoły, dzwoniąc pod numer +48 61 646 3760 lub wysyłając e-mail na adres admissions@isop.pl.

Aby uzyskać więcej informacji, kliknij na poniższe linki

PYP Przedszkole K1, K2, G1

PYP Klasy G2 do G5

Middle School Klasy G6 do G8

High School Klasy 0, HS1, HS2

Diploma Programme Klasy DP1, DP2

Ważne informacje

Dla wielu z Państwa może to być pierwszy raz, kiedy przechodzicie przez proces składania podań o przyjęcie dziecka. Proces ten jest dość prosty i w razie potrzeby służymy pomocą lub informacjami. Bardziej szczegółowe informacje na temat szkoły można znaleźć na stronie z pytaniami i odpowiedziami oraz w krótkiej prezentacja wideo.

Podania złożone do 31 stycznia na nadchodzący rok szkolny są rozpatrywane w lutym i marcu.
Wnioski złożone po tym terminie są zazwyczaj umieszczane na liście oczekujących i rozpatrywane tylko wtedy, gdy jest wolne miejsce.

Wymagania wiekowe dla przyjęć do programu PYP

Rok szkolny 2023- 2024

Do klasy K1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2019 r.
Do klasy K2 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2018 r.
Do klasy G1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2017 r.

Rok szkolny 2024-2025

Do klasy K1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2020 r.
Do klasy K2 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2019 r.
Do klasy G1 przyjmujemy zgłoszenia dzieci urodzonych w 2018 r.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl

Proces weryfikacji wniosków
Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego i dokumentów uzupełniających (jeśli dotyczy), dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione wnioski zostaną przekazane zespołowi ds. rekrutacji ISoP.

Proces weryfikacji dla klas K1-K2 i G1 rozpoczyna się w lutym.

Podczas procesu weryfikacji :
Rodzice będą poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice będą zaproszeni na spotkanie z zespołem ds. rekrutacji.
Dzieci zakwalifikowane do wzięcia udziału w rekrutacji do klasy G1 wezmą udział w spotkaniu z psychologiem szkolnym – badanie gotowości do podjęcia nauki w G1.

Większość kandydatów powinna otrzymać decyzję dotyczącą rekrutacji do końca marca.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Przyjęcia uczniów do klas G2-G5 w PYP są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie formularzy zgłoszeniowych.
Nasz zespół ds. rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć na Państwa zgłoszenie w ciągu 15 dni. Odpowiedzi mogą być następujące:

a) mamy wolne miejsce na odpowiednim poziomie i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed podjęciem decyzji o przyjęciu kandydat przystępuje do testu z języka angielskiego i matematyki (po angielsku), lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i zgłoszenie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Aby dowiedzieć się więcej o naszej szkole, zapraszamy do obejrzenia krótkiej prezentacji video przygotowanej dla nowych rodziców.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy PYP

Kompletnie wypełniony formularz wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. świadectwami szkolnymi), podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego oraz dokumentów uzupełniających (m.in. świadectw szkolnych), dokumentacja zostanie przejrzana, a w pełni wypełnione zgłoszenia zostaną przekazane zespołowi ds. rekrutacji. Może obowiązywać opłata za weryfikację zgłoszenia, która zostanie zaliczona na poczet opłaty rejestracyjnej.

W trakcie procesu weryfikacji:
Rodzice mogą zostać poproszeni o dostarczenie dodatkowych informacji o swoim dziecku.
Rodzice mogą zostać zaproszeni na spotkanie z zespołem ds. rekrutacji.
Kandydaci zostaną zaproszeni na pisemny test sprawdzający znajomość języka angielskiego i umiejętności matematyczne (po angielsku).

Czas trwania procesu rekrutacji jest bardzo zróżnicowany i zwykle zależy od dyspozycyjności kandydata. Większość kandydatów powinna spodziewać się decyzji nie później niż 15 dni po przeprowadzeniu testów kwalifikacyjnych.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Zapisy do klas G6 – G8 w MS są uzależnione od dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Należy pamiętać, że aby zostać przyjętym do powyższych klas, wymagany jest odpowiedni poziom znajomości języka angielskiego. Rodzice zainteresowani zapisaniem swoich dzieci proszeni są o jak najwcześniejsze składanie podań.
Nasz Zespół ds. Rekrutacji dołoży wszelkich starań, aby odpowiedzieć w ciągu 15 dni. Następnie kandydaci zostaną powiadomieni o tym, że:

a) Mamy wolne miejsce na wybranym poziomie klasy i jesteśmy gotowi do rozpoczęcia procesu weryfikacji. Przed przyjęciem może być wymagany test biegłości z języka angielskiego i matematyki, lub
b) w danej klasie nie ma obecnie wolnych miejsc i podanie zostaje umieszczone na liście oczekujących.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy MS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Podanie zostanie rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo MS. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na szczególny charakter podań o przyjęcie do Middle School czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

*Regularny okres zapisów trwa od kwietnia. do maja. W przypadku wniosków, które wpłyną po tym okresie, obowiązuje opłata za weryfikację wniosku, która zostanie zaliczona na poczet opłaty rejestracyjnej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje

Drzwi Otwarte odbędą się w sobotę, 11 maja, 2024. Godziny od 9.30 do 11.30

 

All International applicants to HS are required to complete the HS application form and send it to admissions@isop.pl. International HS applications are reviewed individually.

For all Polish applicants, the application process is outlined below:

Wymagane dokumenty rekrutacyjne do klasy wstępnej HS0 i do klasy pierwszej HS1:

 1. aplikacja podpisana przez obojga Rodziców/ Opiekunów prawnych
 2. skan świadectwa ukończenia klasy VII szkoły podstawowej
 3. wypis ocen na I semestr klasy VIII roku szkolnego 2023/2024
 4. list motywacyjny napisany przez kandydata

Dokumenty należy przesłać mailowo na adres: admissions@isop.pl

Przebieg rekrutacji:

 • KLASA WSTĘPNA – HS0:
  – Do 17 maja 2024 (piątek): termin złożenia wymaganych dokumentów:
 1. aplikacja
 2. skan świadectwa ukończenia klasy VII
 3. oceny śródroczne, klasa VIII
 4. list motywacyjny – Dlaczego chcę być uczniem ISoP?

– Od 20 do 29 maja: rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami
– 7 czerwca 2024 (piątek) – decyzja o przyjęciu do klasy wstępnej

 • KLASA PIERWSZA LICEUM – HS1:
  – Do 17 maja 2024: termin złożenia wymaganych dokumentów:
 1. aplikacja
 2. skan świadectwa ukończenia klasy VII
 3. oceny śródroczne, klasa VIII
 4. list motywacyjny – Dlaczego chcę być uczniem ISoP?

– 03-05.06.2024: dwuetapowy egzamin z języka angielskiego:
+ Część ustna
+ Część pisemna (wyłącznie dla osób, które zaliczą część ustną)
Opłata egzaminacyjna: 300 zł, przelewem na konto szkoły (w opisie: egzamin, imię i nazwisko ucznia), najpóźniej do 30 maja 2024r.

– 7 czerwca 2024 (piątek) – decyzja o przyjęciu do klasy pierwszej Liceum.

Podane daty mogą ulec zmianie i zostaną potwierdzone do 28 lutego, 2024r.

Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz zgłoszeniowy do HS

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Wszystkie zgłoszenia międzynarodowe zostaną rozpatrzone i ocenione przez zespół ds. rekrutacji oraz kierownictwo Liceum. Kandydat zostanie powiadomiony o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na specyfikę aplikacji do Liceum, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.
Dla polskich uczniów proces rekrutacyjny jest opisany w części “Ważne informacje” powyżej.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.

Ważne informacje
Mimo, że nie prowadzimy otwartych zapisów do DP1 i DP2, istnieje możliwość złożenia podania do tych klas, a uczniowie są przyjmowani na podstawie dostępności miejsc i osiągnięć kandydata. Przed przyjęciem będą wymagane testy z wybranych przedmiotów.
Formularz zgłoszeniowy

Wszystko zaczyna się od wypełnienia formularza zgłoszeniowego. Formularz ten może wydawać się długi i szczegółowy, ale ważne jest, abyśmy już na samym początku uzyskali od Państwa jak najwięcej istotnych informacji.

Formularz Zgłoszeniowy DP

Kompletnie wypełniony formularz, podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych, należy przesłać na adres admissions@isop.pl.

Proces weryfikacji wniosków

Zgłoszenie zostanie zweryfikowane przez zespół rekrutacyjny i Koordynatora Programu DP. Kandydat zostanie poinformowany o ewentualnych spotkaniach kwalifikacyjnych i wymaganych testach. Ze względu na wyjątkowy charakter zgłoszeń do Programu Dyplomowego, czas weryfikacji i przebieg rekrutacji może się różnić dla poszczególnych kandydatów.

Przyjęcie

O podjęciu decyzji o przyjęciu dziecka do szkoły, zostaniecie Państwo poinformowani przez Biuro Rekrutacji drogą mailową. Jeśli uczeń został przyjęty do ISoP, opiekunowie prawni będą poproszeni o uiszczenie opłaty rekrutacyjnej, po czym otrzymają Umowę Szkolną. Po uiszczeniu opłaty rekrutacyjnej i odesłaniu podpisanej Umowy Szkolnej w wyznaczonym terminie, proces rekrutacji zostanie zakończony, a dziecko zostanie przyjęte do ISoP.